Huurdersvereniging herstelt relatie met woningcorporatie

23 november 2018

Op 22 november was er een bijeenkomst van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Oosterpoort met het nieuw samengesteld bestuur van Huurders Vereniging Woonbelang in de Mallemolen te Groesbeek. Er was al enige tijd een vrij stroef onderling contact tussen beide organisaties. De reden was dat in 2017 enkele bestuursleden hun functie moesten opzeggen terwijl het onmogelijk bleek nieuwe bestuursleden te vinden. De leden van de huurdersvereniging die op de algemene ledenvergadering van 27 november 2017 aanwezig waren stonden bepaald niet te trappelen om zich beschikbaar te stellen voor het bestuur. Hierdoor kwamen alle werkzaamheden op de schouders van slechts drie mensen terecht. Een bijna onmogelijke opgave.

Op de algemene ledenvergadering van 16 april 2018 werden er twee nieuwe bestuursleden verkozen, in de functie van penningmeester en algemeen bestuurslid. In mei werd er opnieuw een kandidaat bestuurslid gevonden. Deze werd als kandidaat en interim-secretaris in het bestuur opgenomen, met als reden dat het bestuur nog steeds dringend uitbreiding behoefde. Deze kandidaat zal op de algemene ledenvergadering van 10 december 2018 door het bestuur worden voorgedragen als bestuurslid.

De Raad van Commissarissen toonde zich verheugd over de omslag naar professionalisering die het Woonbelangbestuur voor staat. Ook werd de Raad op de hoogte gebracht van het gegeven dat er geen Samenwerkingsovereenkomst tussen Woonbelang en Oosterpoort heeft bestaan, maar dat men nu wenst samen te werken op grond van de onlangs gewijzigde wetten. Er is een wettelijk voorgeschreven overleg tussen gemeente, woningcorporatie en huurdersvereniging, waarin door de overlegpartners gezamenlijk prestatieafspraken worden besproken en vastgesteld. Op deze wijze kan ieder van deze partijen gelijkwaardig invloed uitoefenen en gezamenlijk deze prestatieafspraken vastleggen.

Huurdersvereniging Woonbelang is ook erg blij met de uitkomst van dit gesprek. In toekomst zal dan ook de communicatie met de Raad en met de huurderscommissarissen die de belangen van de huurdersvereniging in de Raad van Commissarissen opnieuw worden opgepakt. Deze waren in een vorig bestuur min of meer door Huurdersvereniging Woonbelang buiten spel gezet.

Ook werd aan de Raad van Commissarissen meegedeeld dat er actief naar bestuursleden zal worden gezocht, waarbij vooral zal worden gekeken naar de bestuurlijke kwaliteiten van de kandidaten. Het is de bedoeling dat deze uit de verschillende dorpskernen van de gemeenten Heumen en Berg en Dal komen om een evenredige vertegenwoordiging te bereiken.

Ook neemt Huurders Vereniging Woonbelang vanaf de start in mei 2017 actief deel aan het Actieplan Woonlasten. Dit is een project betreffende de betaalbaarheid van woningen. Er komen vanuit de samenleving signalen over de betaalbaarheid. In dit project wordt samengewerkt door de gemeenten Heumen en Berg en Dal, en de woningcorporaties Waardwonen en Oosterpoort.

De vergadering werd beƫindigd en daarna afgerond met een plezierig samenzijn.